Ομάδα Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ισαάκ Λαγαρής, Αντιπρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

Υπεύθυνη Γραφείου Διαμεσολάβησης
Κωνσταντίνα Μπάγκα, υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΠΕ Πληροφορικής